മക്കൾ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? | Fr Daniel Poovannathil - vTomb

മക്കൾ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? | Fr Daniel Poovannathil

Home
Donate
All
People & Blogs
Entertainment
Music
Gaming
Education
Howto & Style
News & Politics
Science & Technology
Film & Animation
Sports
Comedy
Autos & Vehicles
Nonprofits & Activism
Travel & Events
Pets & Animals

ദേവാലയങ്ങളിലും, വേദപാഠ ക്ലാസ്സുകളിലും ഒക്കെ മക്കൾ ധാരാളം വചനം ശ്രവിച്ചിട്ടും അവർ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും കേൾക്കാൻ.....

For more videos from GLORIA VISION channel CLICK HERE: 👉http://bit.do/eM9Vm
🔔 Get alerts when we release any new video. TURN ON THE BELL ICON on the channel! 🔔

➡gloriavision555.blogspot.com

▶Telegram channel: https://t.me/gloriavision

▶Facebook Page: https://bit.ly/2KsRQ3U

✅ശരീരത്തെ മാന്യതയിൽ കൊണ്ടുനടക്കണം: https://youtu.be/_Ap-Do5omW0

✅ദൈവഹിതം അനുസരിച്ചാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?: https://youtu.be/TwbLFVLnuHk

✅മോശ കാനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ചോ?: https://youtu.be/ARUP5kJfBeI

✅കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കുന്നത് ആരാണ്?: https://youtu.be/SAE40ngi_G8

✅ജീവിതത്തിലെ പ്രതിബന്ധങ്ങളാകുന്ന കോട്ടകൾ തകർക്കാൻ...: https://youtu.be/unXuCnn14Ek

✅ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ്: https://youtu.be/UhkJBihL60A

✅തെറ്റുകൾ മറച്ചുവച്ചാൽ!: https://youtu.be/rXds8xpg0hU

✅വചനം നമ്മിൽ ഫലമണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?: https://youtu.be/DJVfUJe8qHY

✅മക്കളിൽ പാപം വരുന്ന വഴികൾ: https://youtu.be/ePFpN6plB8w

✅മറ്റുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാറുണ്ടോ?: https://youtu.be/Uju0_8g_0gw

✅ദൈവത്തിന് തെറ്റു പറ്റില്ല!: https://youtu.be/BH__nHfvjqE

✅നമുക്ക് ശരിയായ ബോധ്യമുണ്ടോ?: https://youtu.be/GKqgit8js28

✅ചെങ്കടൽ വിഭജിച്ചത് ആര്?: https://youtu.be/LzLAwGWJQFA

✅കുടുംബങ്ങളുടെ തകർച്ച മാറുന്നില്ലേ?: https://youtu.be/vriLdaIligE

✅ദൈവീക സംവിധാനങ്ങളെ മാനിക്കാറുണ്ടോ?: https://youtu.be/wVtVuJS7mtw

✅മക്കളെ മുറിപ്പെടുത്തരുത്: https://youtu.be/J97nQp2hoLo

✅ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇങ്ങനെയാണ്: https://youtu.be/btpSXMNGNyc

✅നിങ്ങൾ മാത്സര്യം ഉള്ളവരാണോ?: https://youtu.be/zSNBay4L3z4

✅ശരീരം വിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ....: https://youtu.be/q3wyfllmfEg

✅വചനം മനസ്സിലാകാത്തതിന്റെ കാരണം: https://youtu.be/sIeip41L0V0

✅മാലാഖമാരുടെ സംരക്ഷണം വേണോ?: https://youtu.be/DvDwbl5urrw

✅പരി.അമ്മയുടെ മാദ്ധ്യസ്ഥം ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റും: https://youtu.be/CrPAW8Iqm-g

✅മാതാപിതാക്കളെ വിശുദ്ധരാക്കുന്ന മക്കൾ: https://youtu.be/TXOUiLdTlKk

✅നാം ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ടോ?: https://youtu.be/WwrEb4tlhuo

✅വിശുദ്ധി എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും!!!: https://youtu.be/HfWbrB1aQN8

✅അനുതപിക്കാത്ത പാപം: https://youtu.be/T46iU0oLTWA

✅മക്കൾ വഴിതെറ്റാതിരിക്കാൻ!!!: https://youtu.be/ePbOgL5Zou4

✅ദൈവം നിന്നെ വളർത്തും: https://youtu.be/gVue3Y8UIac

✅ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് വിലയുണ്ട്: https://youtu.be/5hZfV124Im8

✅Social Media ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇത് കാണണം: https://youtu.be/eOTUJKfeSr0

#frdanielpoovannathil #frdanielpoovannathillatest #frdanielpoovannathil2019 #frdanielpoovannathil2018 #frdaniel #danielpoovannathil #gloriavision #frdanielbest #wordofgod

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Powered by Wildsbet.

© 2021 vTomb

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Got it