ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក៥ -Khmer Bible Reading -Matthews Chapter5 - vTomb

ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក៥ -Khmer Bible Reading -Matthews Chapter5

Home
Donate
All
People & Blogs
Entertainment
Music
Gaming
Education
Howto & Style
News & Politics
Science & Technology
Film & Animation
Sports
Comedy
Autos & Vehicles
Nonprofits & Activism
Travel & Events
Pets & Animals

វីឌីអូនេះខ្ញុំធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រួលដល់ លោកអ្នកបងប្អូនដែលមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអានព្រះបន្ទូល តាមរយៈព្រះគម្ពីរ ក៏ដូចជាសម្រួលដល់លោកអ្នកដែលមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការអានអក្សរ ឬ លោកអ្នកដែលជាជនពិការភ្នែក អាស្ដាប់និងអានព្រះបន្ទូលក្នុងពេលជាមួយគ្នា។ ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះក៏អានអក្សរយឺត ដូច្នេះវីឌីអូនេះអាជួយដល់ល់ោកអ្នកបងប្អូន ក្នុងការអានព្រះបន្ទូលបានលឿន។
វីឌីអូព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ ជំពូក៥-Khmer Bible Reading-Matthews Chapter5 នេះមានគោលបំណងជួយពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអ្នកបងប្អូនតាមរយៈព្រះបន្ទូលនៃព្រះជាម្ចាស់។
This video I create for all brothers and sister in Christ to increase our faith by reading bible The Word Of GOD. I hope this video could help all my beloved brothers and sisters in Christ who difficult to read bible.

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Powered by Wildsbet.

© 2021 vTomb

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Got it