'കുലം കുത്തി' | Express Kerala

Home
Donate
All
People & Blogs
Entertainment
Music
Gaming
Education
Howto & Style
News & Politics
Science & Technology
Film & Animation
Sports
Comedy
Autos & Vehicles
Nonprofits & Activism
Travel & Events
Pets & Animals

അധികാര മോഹിയെന്നും അവസരവാദിയെന്നുമുള്ള വാക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചേരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് പി.ജെ.ജോസഫ്. ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്നും കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്സ് (ജെ)യെ മാണിയുടെ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്സില്‍ ലയിപ്പിച്ചത് തന്നെ അതിന് ഒന്നാന്തരം ഒരു
#expresskerala #malayalamnews #politicalnews #keralacongress #josekmani #pjjoseph #loksabhaelection

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Powered by Wildsbet.

© 2021 vTomb

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Got it