RipRap--Decemberoni Novemberona

Home
Donate
All
People & Blogs
Entertainment
Music
Gaming
Education
Howto & Style
News & Politics
Science & Technology
Film & Animation
Sports
Comedy
Autos & Vehicles
Nonprofits & Activism
Travel & Events
Pets & Animals

Bilsikarirang Re'angengoba, A'brin' Ro'ongrang Cham'genchimoba, Dingtangjane Angni Gisik Indiba, Salaramoni Saliramona, Songre'engkuode Salban Apsanna, Ong'aigenok Angna Janggitang Angnan. Repeat Chorus: Angade Nang'nan Ka'saanapjokne Decemberoni Novemberona Tipjaengaha Nang'nan Chanchian. Pil'sa Gisik Jajrenga Ka'saanin Dugae, Simbraani Sokbaa Nangode Ekgrikna ine, Ka'tong A'dram Be'ate, Mikchichi Wariate, Watgalpa'nabe Na'a Indake. Angade Nang'nan Ka'saanapjokne A'sak Inoba Jegenchimoba , Ka'sajane Nang'na Agrede. Angade Nang'nan Ka'saanapjokne Decemberoni Novemberona Tipjaengaha Nang'na Chanchian.

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Powered by Wildsbet.

© 2021 vTomb

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Got it