5 മിനുട്ടിൽ വിരുന്നുകാര്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഡ്രിങ്ക് || Instant Drink Recipe || Malayali Youtuber - vTomb

5 മിനുട്ടിൽ വിരുന്നുകാര്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഡ്രിങ്ക് || Instant Drink Recipe || Malayali Youtuber

Home
Donate
All
People & Blogs
Entertainment
Music
Gaming
Education
Howto & Style
News & Politics
Science & Technology
Film & Animation
Sports
Comedy
Autos & Vehicles
Nonprofits & Activism
Travel & Events
Pets & Animals

5 മിനുട്ടിൽ വിരുന്നുകാര്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഡ്രിങ്ക് || Instant Drink Recipe

Perfect drink to serve your guests especially during hot summer days. An extremely easy drink to make when you have more guests . I have served this drink at a couple of party and it has always been given great reviews. I don't prefer crazy sweet drinks to serve my guests instead I prefer quick and instant simple drinks which everyone can make. You can make this drink in Just 5 minutes. All the ingredients required for making this special drink is so handy. A refreshing drink made with milk powder, sugar, cardamom and water. You can also prepare this simple drink with milk or coconut milk instead.

INGREDIENTS..
Milkpowder - 4 tbsp
Water - 2 cups
Sugar - 4 tbsp
Cardamom - 5 nos
Sabja seed - 1 tsp , soaked in water , you can use black kuskus instead.About me
Am Ayesha Farah ( Aysha farhana) a malayalam food blogger, food vlogger and a YouTuber .I am from the South Indian state of Kerala ( Tirur, Malappuram dt) but settled in UAE with my husband and two kids.  Those appreciations and suggestions from you guys help me to keep trying more and more recipes. Feel free to contact me and do support me as always. You can also keep in touch with me through facebook or through my mail [email protected] for your valuable suggestions. Keep visiting Ayesha's kitchen ( malayalam cooking channel ) (www.tastymalabarfoods.com) and Thank u so much for your valuable support.

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Powered by Wildsbet.

© 2022 vTomb

By using our services, you agree to our Privacy Policy.
Got it